از نسل نور

بارگاه امامزاده صالح میان 330 زیازتگاه تهران، جزء چند امامزاده ای است که همواره بیشترین زائر را به درگاه خود می خواند. این بارگاه مقدس مدفن ذریه پاك رسول الله حضرت صالح ابن موسی الكاظم علیه السلام است كه بنا بر قول مشهور و با استناد به كتب “ریاض الانساب” ، “كنز الانساب” ، “ناسخ التواریخ” ، “حیاه الامام موسی بن جعفر” و بسیاری دیگر از كتب تاریخی، فرزند بلافصل امام هفتم شیعیان حضرت امام موسی الكاظم علیه السلام و برادر امام علی ابن موسی الرضاء علیه السلام به شمار می رود.